Lejebetingelser

Lejeaftalen

Lejeaftalen omfatter feriehuset som beskrevet i katalog eller på internet. Lejemålet løber fra lørdag kl. 15.00 til efterfølgende lørdag kl. 10.00. Dog kan afvigelser forekomme i.f.b.m miniferie.

Nøgleudlevering sker på turistinformationens adresse, medmindre andet aftales. Bemærk venligst Hirtshals Feriehusudlejnings åbningstider og kontakt os, hvis du forventer at ankomme efter lukketid. Nøglen skal afleveres i postkassen ved Hirtshals Feriehusudlejning på afrejsedagen senest kl. 10.00, samtidig med at der skal afregnes for forbrug. Medmindre andet meddeles fra kunden, forbeholder vi os retten til at sende særligt favorable tilbud efter lejemålets indgåelse.

Betalingsbetingelser

  1. rate: 50% af totallejen skal indbetales inden 20 dage fra kontraktdato.
  2. rate: Restbeløbet skal indbetales senest 5 uger inden ankomstdato.

Hvis bestillingen indgår senere end 8 uger før ankomstdato, forfalder hele beløbet straks. Hirtshals Feriehusudlejning forbeholder sig ret til at opkræve depositum.

Forbrug af el og vand

Vand: Hvor ikke andet er anført er vandgebyret inkl. i prisen. El- og olieforbrug skal betales på afrejsedagen. Når du afhenter nøglen, modtager du en blanket, hvorpå du udfylder målerstanden ved ankomst og afrejse. Ved enkelte huse opkræves faste tillæg frem for afregning efter forbrug. Strømforsyning er 220 volt.

Afbestilling i forbindelse med sygdom

Med alle lejemål følger en obligatorisk afbestillingsordning. Ordningen dækker afbestilling som følge af at lejer selv, ledsagende personer - disses ægtefæller, børn, børnebørn, forældre eller bedsteforældre dør, rammes af alvorligt ulykkestilfælde eller akut, alvorlig sygdom. Personer der lider af en kronisk sygdom, falder uden for afbestillingsordningens dækningsområde, ligesom svangerskab og følger deraf ikke betragtes som sygdom.

Ved afbestilling skal lejer straks kontakte Hirtshals Feriehusudlejning og samtidig sende en lægeattest med diagnose sammen med det gyldige lejebevis. Lægeattesten skal være turistinformation i hænde inden lejemålet påbegyndes. I tilfælde af lovlig afbestilling tilbagesendes den indbetalte leje minus forsikringsgebyr på 4%. Påbegyndte lejemål tilbagebetales ikke.

Afbestilling i øvrigt

Afbestilling, som ikke sker grundet sygdom som nævnt ovenfor, kan foregå efter følgende regler:

  1. Indtil 90 dage før lejemålet begyndelse: Der beregnes et afbestillingsgebyr på 10 % af totallejen - minimum DKK 400,-
  2. 89 - 45 dage før lejemålets begyndelse:Der beregnes et afbestillingsgebyr på 25 % af totallejen - minimum DKK 400,-
  3. Senere end 45 dage før lejemålets begyndelse:Totallejen tilbageholdes 100 %. Ved genudlejning refunderes lejebeløbet med fradrag af et afbestillingsgebyr på 35 % af totallejen - dog minimum DKK 400,-

Afbestilling skal ske direkte til Hirtshals Feriehusudlejning - og lejebeviset skal sendes retur. Lejeaftalen kan overdrages i uændret stand til tredje person. Det er en forudsætning, at dette meddeles turistkontoret skriftligt inden lejemålets start. Påbegyndte lejemål tilbagebetales ikke.

Feriehuset

Feriehuset må kun bebos af det i beskrivelsen angivne personantal. Opstilling af telte og campingvogne er ikke tilladt. Reservationer til ungdomsgrupper o. lign. er kun gyldige efter nærmere aftale med kontoret. Rengøring ved fraflytning påhviler lejer. Feriehus og inventar skal afleveres i samme stand som ved overtagelsen. Eventuel nødvendig rengøring vil kunne foretages for lejers regning. Lejer er erstatningspligtig for bortkommet løsøre og for skader forvoldt i lejeperioden. Sådanne skader skal anmeldes/erstattes inden afrejse ved nøgleaflevering til Hirtshals Feriehusudlejning. Såfremt der under lejeperioden, af Hirtshals Feriehusudlejning, konstateres skader, hærværk eller væsentlig misligholdelse i øvrigt af det lejede, er Hirtshals Feriehusudlejning berettiget til uden varsel og uden erstatning til lejer at kræve lejer udsat af det lejede. Det er kun tilladt at medbringe et husdyr (hund el. kat), når det er markeret i feriehusets beskrivelse. Husejer skal have givet sin tilladelse for at flere husdyr medbringes. Hunde skal føres i snor. I enkelte feriehuse er det ikke tilladt at medbringe kat. Vi gør opmærksom på, at feriehusene er privatejede og derfor indrettet og udstyret efter ejerens personlige smag. Alle afstandsangivelser er cirka-mål og angiver afstand i lige linje til nærmeste kyst. Feriehusene indeholder madrasser - ofte i standardmål 185/190 x 70/85/90 (¾ seng er 140 cm bred) - samt dyner og puder til det maximalt tilladte person antal i huset.

Lejer

Lejer må selv forsikre sig mod skader på egen og ledsagende personer og disses ejendom.

Hirtshals Feriehusudlejning v/Hirtshals Turisme

Hirtshals Feriehusudlejning påtager sig intet ansvar for pludseligt opståede skader på feriehuset (installationssvigt m.m.) og evt. forekomst af skadedyr (hvepse, fluer, myrer m.v.) i - eller ved feriehuset. Bemærk at selv i huse hvor husdyr ikke er tilladt, kan allergi alligevel bryde ud. Erstatning herfor er udelukket. Hirtshals feriehusudlejning påtager sig intet ansvar for situationer som følge af krig, strejke, lock-out, olie- og benzin-rationering, byggestøj, grænselukninger, epidemier, natur- og forurenings-katastrofer eller anden form for force majeure. Hirtshals Feriehusuudlejning forbeholder sig ret til en forholdsmæssig forhøjelse af det aftalte lejebeløb i tilfælde af afgifts-stigninger, officielle valutakursændringer o.l.

Reklamation

Skader og mangler på det lejede feriehus må anmeldes inden 48 timer eller senest den næste åbningsdag efter lejemålets begyndelse eller skadens opståen. Hirtshals Feriehusudlejning er pligtigt til, straks efter modtagelsen af en klage over skade eller mangler, at få dette udbedret. Hvis anmeldelsen sker senere, kan Hirtshals Feriehusudlejning ikke gøres ansvarlig herfor. Hvis skader eller mangler, som er anmeldt inden for tidsfristen, ikke kan udbedres i lejeperioden, er lejer berettiget til et forholdsmæssigt afslag. Hirtshals Feriehusudlejning forbeholder sig ret til at foretage omplacering af lejer til et andet tilsvarende feriehus. I tilfælde af funktionssvigt på opvaskemaskine, vaskemaskine, mikroovn, Tv, radio o.lign., kan der ikke gøres krav på reduktion i lejen, ligesom cykler, både o.lign. er ekstraudstyr, som ikke har indflydelse på prisen. Fejl eller mangler ved disse kan ikke medføre krav om reduktion i lejen og yderligere erstatning af nogen art er udelukket.

Dansk ret

Da feriehuset ligger i Danmark og hører under dansk ejendomsret, er det dansk ret der skal afgøre eventuelle retstvister.

 
Der tages forbehold for trykfejl.